ACCIONS FORMATIVES. FORMACIÓ BONIFICADA FTFE.

 

Les empreses que cotitzen per formació professional disposen d'un crèdit per a Formació Contínua, que s'estableix cada any en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en funció de la mida de les empreses.

 

La Formació Professional per a l'Ocupació, un dels dos subsistemes de Formació Professional existents a Espanya, té per objecte la formació dels treballadors desocupats i ocupats per millorar la seva capacitació professional i desenvolupament personal.

Està regulada pel Reial Decret 395/2007, de 23 de març, (BOE núm. 87, 11/04/2007) i per les diferents disposicions que el desenvolupen.

L'empresa que realitzi formació presencial per als seus treballadors pot bonificar aquesta formació en les seves cotitzacions a la Seguretat Social. El crèdit que cada empresa té assignat, és el màxim que podrà bonificar en les seves Butlletins de Cotització a la Seguretat Social.

Les accions formatives que proposem compleixen els requisits, la modalitat d’ impartició, els nivells i els formats.