Certificats de Professionalitat 2015.

 

NoûsCamins Formació  està acreditada, segons els requeriments dels respectius Certificats de Professionalitat a l'haver superat el Curs de Docència de la Formació per a l'Ocupació (RD 1697/2011, de 18 de novembre, BOE 309 de 24/12/2011).

 

El conjunt dels Certificats de Professionalitat i els Mòduls Formatius corresponen a les matèries que els nostres docents són competents per efectuar la seva impartició.

Aquestes certificacions tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats autònomes.

Família Professional d'Administració i Gestió.

  • (ADGD0210). Creació i gestió de microempreses. (RD 1692/2011 de 24 de desembre).
  • (ADGG0408). Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (RD 645/2011 de 9 de maig).

Família Professional de Comerç i Màrqueting.

  • (COMT0411). Gestió comercial de vendes (RD 1694/2011, de 18 de novembre).
  • (COMT0112). Activitats de gestió del petit comerç. (RD 614/2013 de 2 d'agost).

Família Professional d'Edificació i Obra Civil.

  • (EOCB0109). Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció (RD 644/2011, de 9 de maig).
  • (EOAC70). Solador - Enrajolador.
  • (EOCB0210). Revestiments amb pastes i morters en construcció. (RD 615/2013, de 2 d'agost).
  • (EOCB0310). Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció. (RD 615/2013, de 2 d'agost).