FUNDACIÓ TRIPARTITA PER A LA FORMACIÓ EN EL TREBALL· FTFE.

 

La Formació Professional per a l'Ocupació, té per objecte la formació dels treballadors desocupats i ocupats per millorar la seva capacitació professional i desenvolupament personal.

Està regulada pel Reial Decret 395/2007, de 23 de març, (BOE núm. 87, 11/04/2007) i per les diferents disposicions que el desenvolupen.

Les empreses que cotitzen per formació professional disposen d'un crèdit per a Formació Contínua, que s'estableix cada any en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en funció de la mida de les empreses.

 L'empresa que realitzi formació presencial per als seus treballadors pot bonificar aquesta formació en les seves cotitzacions a la Seguretat Social. El crèdit que cada empresa té assignat, és el màxim que podrà bonificar en les seves Butlletins de Cotització a la Seguretat Social.

Les accions formatives que proposem compleixen els requisits, la modalitat d’impartició, els nivells i els formats.